Web Application

Intranet ฝ่ายภายใต้การไฟฟ้านครหลวง

ระบบเว็บไซต์ Intranet ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลง (ข้อมูล ,ข่าวสาร,ดาวน์โหลด,ระบบจองรถยนต์,ระบบจองห้องประชุม)

ifunsport.com

 เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารด้านกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ และในประเทศไทย PHP , สร้างระบบเกมส์เข้ากับ WordPress ปี 2014 Visit Website Other Portfolio 1 2 3 … 5 ›

ระบบ HR Online

ระบบ HR Online ที่ใช้ภายในองค์กรมีระบบลางานออนไลน์ , ระบบ OT , ระบบจองห้องประชุม , ระบบเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน Yii Framework , PHP , Mysql ปี 2013 Other Portfolio 1 2 3 4 ›

ระบบเกมส์และสมาชิก

ระบบเกมส์ และระบบสมาชิก ที่สร้างขึ้นมาเพิ่มเสริมเข้าไปในเว็บ WordPress มีระบบตอบรับสมาชิกแบบอัตโนมัติ และระบบชำระเงิน Paypal PHP , Mysql , WordPress ปี 2014 Other Portfolio 1 2 3 4 ›

ระบบ Intranet Website

ระบบ Intranet Website สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในองค์กร และข้อมูลสินค้าให้พนักงานสามารถตอบคำถามลูกค้าได้ รวมถึงข้อมูลสวัสดิการต่างๆของพนักงาน  PHP , Mysql ปี 2012 Other Portfolio 1 2 3 4 ›

ระบบบันทึกผลนับคะแนนเลือกตั้ง

ระบบบันทึกผลนับคะแนนเลือกตั้ง ของสภาทนายความ สามารถบันทึกผลและคำนวนผลออกมาแสดงบนหน้าเว็บไซต์แบบทันที  PHP , Mysql ปี 2012 <hr /> <p style=”text-align: center;”>Other Portfolio</p> <p style=”text-align: center;”> 1 2 3 4 › </p>

1 2