ระบบ Intranet Website

ระบบ Intranet Website สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในองค์กร และข้อมูลสินค้าให้พนักงานสามารถตอบคำถามลูกค้าได้ รวมถึงข้อมูลสวัสดิการต่างๆของพนักงาน

 PHP , Mysql

ปี 2012


Other Portfolio

Loading...