plugin

เครื่องมือช่วยในการจัดวางเนื้อหาใน WordPress

Plugin ใน Wordpress ที่ช่วยจัดวางเนื้อหาใน wordpress ให้สวยงามมากขึ้น ปัจจุบัน Plugin พวก Page Builder มีมากมาย ซึ่งจะมีข้อดีข้อเด่นที่แตกต่างกันไป แต่ในที่นี้ จะบธิบายเฉพาะที่เป็นของค่าย SiteOrigin