select ข้อมูลจาก MySql ออกมาเป็น Array ทุก field

วันนี้มาดู PHP code สำหรับการ select ข้อมูลจาก MySql แล้วมาเป็น Array เพื่อใช้งานกัน

Code:

เวลาเรียกใช้ก็เพียงแค่